top of page
ENDELIG FARGEGATEN.jpg
TEKST.png
KARILEVERER LOGO HVIT HVIT KUBE.png
FORSIDE KARI DAG.png

Dag Mossige
Gruppeleder Ap

Kari Nessa Nordtun
Ordfører Ap

HA LEVERT

Dette er noe av det Kari har levert siden hun ble ordfører siden 2019:

Lærer og klasse

Prøveprosjekt helhetlig skoledag!

VEDTATT.png
SKAL LEVERE

Dette er noe av det Kari skal levere de neste fire årene:

 • utvide skolematordningen i fellesskolen

 • styrke fastlegeordningen slik at alle i kommunen har tilgang til legehjelp når de trenger det og innen rimelig tid

 • videreføre og utvide tilbudet med fysisk aktivitet for eldre

 • bidra til at flere vanskeligstilte familier kan kjøpe egen bolig

 • støtte opp om den uvurderlige innsatsen som gjøres av frivillige organisasjoner på helsefeltet

 • sikre et forsvarlig tilbud med oppsøkende helsevirksomhet for de med rusavhengighet som ellers ikke evner å oppsøke dette tilbudet selv

 • videreføre økt grunnbemanning på sykehjemmene

 • sikre et tilstrekkelig antall dagsenterplasser

 • sette i gang byggetrinn 2 på Ramsvigtunet, og vurdere utvidelse av Blidensol sykehjem for demente

 • sørge for at alle nye sykehjem skal ha eget kjøkken 

 • prioritere kvinnehelse for å sikre retten til likeverdige helsetjenester

 • øke grunnbemanningen i barnehagene

 • fortsatt ha to barnehageopptak i året

 • videreføre styrking av rammene til skolen slik at det blir færre elever per lærer og øke voksentettheten

 • beholde gratis SFO for 1.trinn og redusere pris på 2-4.trinn - med mål om å gjøre 2. klasse gratis

 • legge til rette for rask overgang til utslippsfri transport

 • etablere flere og mer målrettede tiltak, slik som støtte til solcelleanlegg, jordvarme, varmepumper, stasjonære batterier og etterisolering av bolighus og næringsbygg

 • ta initiativ for å videreføre arbeidet med å forbedre kommunestrukturen i regionen

 • arbeide for at Stavanger er den naturlige plasseringen for større selskapers hovedkontor

 • fortsette arbeidet med å utvikle Energihovedstaden

 • legge til rette for attraktive næringsarealer i regionen

 • fremme samarbeid mellom næringsliv, universitet og kommune

 • utvikle Fasit Stavanger, et hurtigspor for næringslivet i møtet med kommunen

 • at det i kommunens anbud fortsatt stilles krav om faste ansettelser, fagarbeidere, lærlinger, ryddige lønns- og arbeidsvilkår og et maksimalt antall kontrakts-ledd

 • sikre framdrift og endelig realisering av Akropolis-visjonen

 • være en aktiv bidragsyter i å styrke kultur som næring

 • trygge kommunens økonomiske handlefrihet gjennom en god balanse mellom inntekter og utgifter. Gjeldsgrad, investeringsnivå og drift holdes på et forsvarlig nivå

 • utvikle en mer variert og aldersvennlig boligbygging 

 • stille krav til utbyggere om et tilstrekkelig antall alderstilpassede boliger

Stavanger Arbeiderparti

Øvre Holmegate 18,

4006 STAVANGER

Telefon

941 47 049

Arbeiderpartiet_rosesymbol_hvit_RGB.png
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
bottom of page